Sjednice SO
Zaključci donešeni na XIII SO Pljevlja - 16.08.2019. godine
 

Odluke, zaključci i izvještaji donešeni na XII SO Pljevlja - 08. i 09. 07.2019. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pomoćnim objektima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim objektima

Odluku o auto taksi prevozu

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist  D.O.O " Crnogorski elektrodistributivni sistem „ Podgorica radi  postavljanja elektrovodova na TS 10/04 KV „Dolovi III" sa uklapanjem u 10KV i NN mrežu u okviru DUP-a „Dolovi III"

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima  na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja  JU  "Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" Pljevlja

Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti  Mjesnoj zajednici Potkovač

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na rješenje Predsjednika opštine o imenovanju Podpresjednika opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora D.O.O. "Vodovod" Pljevlja

Odluka o kupovini stečajne mase - udjela bivšeg Šumarskog preduzeća AD „Pljevlja" u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar „Ada" iz Pljevalja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja

Odluku o izmjenama i dopunama odluke o  imenovanju Odbora za  planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnosti

Završni račun budžeta Opštine Pljevlja za 2018. godinu

Zaključak - Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine  Pljevlja za 2018. godinu.

Zaključak - Izvještaj o radu  i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2018. godinu.

Zaključak -  Izvještaj o radu  JU Zavičajni muzej  Pljevlja za 2018. godinu

Zaključak -  Izvještaj o radu  DOO "Lokalni putevi"  Pljevlja za 2018. godinu

Odluke i zaključci donešeni na XI sjednici SO Pljevlja - 14.06.2019. godine 

Odluka o izboru Presjednika Opštine Pljevlja

Odluka o prestanku mandata Podpresjenika Opštine Pljevlja

Odluke i zaključci donešeni na X sjednici SO Pljevlja - 27.05.2019. godine

Odluka o prestanku mandata Predsjednika Opštine Pljevlja

Odluka o prestanku mandata Potpredsjednici Opštine Pljevlja

Odluka o davanju ovlašćenja Potpredsjedniku Opštine Pljevlja za obavljanje funkcije Predsjednika do izbora novog Predsjednika Opštine Pljevlja

Odluke i zaključci donešeni na VIII Sjednici SO Pljevlja - 22.03.2019. godine

Zaključak - Izvještaj Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda za period 01.01.2018. - 31.12.2018. godine

Program uređenja prostora za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnim socijalnim pomoćima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve

Odluka o davanju saglasnosti na angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku aspodjele sredstva za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog peduzetništva

Odluka o pečatima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Pljevlja

Odluka o davanju na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta FK "Breznica" radi podizanja privremenog objekta - sportske balon hale

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica radi izgradnje elektrovodova 

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2019-2021

Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Vodovod" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Lokalni putevi" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja 

Rješenje o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno-poslovni fond d.o.o. Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja 

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Odluke i zaključci donešeni na VII Sjednici SO Pljevlja - 08.02.2019. godine

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktorice JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Pljevlja

Odluka o finansiranju sporta

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije

Zaključci

Odluke i zaključci donešeni na VI Sjednici SO Pljevlja - 26.12.2018. godine

Poslovnik Skupštine opštine Pljevlja

Programa rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2019. godinu;

Odluka o Budžetu Opštine Pljevlja za 2019. godinu;

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Opštine Pljevlja;

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja;

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica za 2019. godinu;

Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Čistoća" Pljevlja;

Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Sportskom ribolovnom društvu „Lipljen" Pljevlja;

Odluka o kupovini stanova za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u Opštini Pljevlja;

Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica radi izgradnje trafostanice;

Odluke o davanju saglasnosti na Programe rada DOO „Vodovod" Pljevlja, DOO „Čistoća" Pljevlja, DOO „Grijanje" Pljevlja, DOO „Komunalne usluge" Pljevlja, DOO „Lokalni putevi" Pljevlja, Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja, DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja  za 2019. godinu;

Odluke o davanju saglasnosti na Programe rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja, JU Zavičajni muzej Pljevlja, JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja, JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja,   za 2019. godinu;

Zaključak - JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

Zaključak - Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2017. godinu

Zaključak - Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2017. godinu

Odluke i zaključci donešeni na V Sjednici SO Pljevlja - 07.12.2018. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

Odluke i zaključci donešeni na IV Sjednici SO Pljevlja - 02.11.2018. godine

Odluka o prodaji starog bakarnog lima

Odluka o imenovanju Sekretarke Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o kratkoročnom zaduživanju opštine Pljevlja

Odluka o usvajanju strategije razvoja sporta opštine Pljevlja za period 2018. - 2021.

Odluka o rušenju poslovnih prostora na Trgu "Đorđija Peruničića"

Odluka o razmjeni zemljišta između Opštine Pljevlja i DOO Bambis  group Podgorica i Marković Bogdana

Odluka o potvrđivanju Odluke  Predsjednika opštine broj 031-849/2018-2 od 09.10.2018.

Odluka o davanju saglasnosti na rješenje Predsjednika opštine o imenovanju potpredsjednice opštine Pljevlja

Odluka o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu JU Osnovnoj školi "Jakub Kubur" Boljanići - Pljevlja 

Rješenje - Durutlić Razija

Zaključci

Odluke i zaključci donešeni na III Sjednici SO Pljevlja - 17.09.2018. godine 

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost 

Odluka o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

Odluka o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja ulica i trgova

Odluka o imenovanju Odbora za statut i propise

Odluka o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

Odluka o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju 

Odluka o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj 

Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu nacrta i predloga statuta Opštine Pljevlja i predloga izmjena i dopuna poslovnika Skupštine opštine Pljevlja

Odluke i zaključci donešeni na II Sjednici SO Pljevlja - 13.08.2018. godine

Odluka o izboru Predsjednika Opštine Pljevlja

Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Zakjjučak o prestanku funkcije Predsjednika Opštine Pljevlja

Odluka donešena na Konstitutivnoj sjednici SO Pljevlja - 20.07.2018. godini

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine opštine Pljevlja

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 26. Sjednici SO Pljevlja - 03.05.2018. godine

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica radi postavljanja elektrovodova

Odluka o kupovini nepokretnosti vlasništvo Šumarskog preduzeća AD "Pljevlja" u stečaju

Odluka o vraćanju prava raspolaganja Crnoj Gori na nepokretnostima radi ostvarenja javnog interesa - rekonstrukcije magistralnog puta M-8 Gradac - Pljevlja - Mihjlovica (granica sa Srbijom) dionica Pljevlja - Mihajlovica

Odluka o usvajanju Lokalnog plana akcije za mlade u Opštini Pljevlja 2018 - 2020.

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Potparić Aleksandar i Radmila 

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Rvović Goran

Zaključak - Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej  Pljevlja

Zaključak - Izvještaj Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda za period 01.01.2017. - 31.12.2017.

Zaključak - Izvještaj o radu Predsjednika opštine Pljevlja i ostvarenju funkcija lokalne uprave za 2017. godinu

Zaključak - Izvještaj o radu Službe zaštite Opštine Pljevlja za 2017. godinu

Zaključak - Izvještaj o radu DOO "Lokalni putevi" Pljevlja

Završni račun budžeta Opštine Pljevlja za 2017. godinu

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 25. Sjednici SO Pljevlja - 19.04.2018. godine

Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu nacrta statuta Opštine Pljevlja

Odluka o ustanovljenju stvarne službenosti u korist d.o.o. "Crnogorski elektrodisrtibutivni sistem" Podgorica radi izgradnje trafostanice i postavljanja elektrovodova

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Klačar Milje iz Pljevalja radi postavljanja elektro vodova

Odluka o davanju saglasnosti za prodaju putničkog motornog vozila JU "Centar za dnevni boravak djece sa smetanjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" Pljevlja

Odluka o pristupanju izradi Statuta Opštine Pljevlja

Odluka o usvajanju programa socijalnog stanovanja u Opštini Pljevlja 2018

Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se bira u Skupštini Opštine Pljevlja

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Program uređenja prostora za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO "Čistoća" Pljevlja za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za stambeno-poslovni fond DOO Pljevlja

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 24. Sjednici SO Pljevlja - 27.12.2017. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Agencije za stambeno-poslovni fond d.o.o. Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju seoskog područja opštine Pljevlja

Odluka o finansiranju rada geronto domaćica

Odluka o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu JU Osnovnoj školi "Bratstvno-jedinstvo" Kovačevići - Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2018. godinu

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Balibegovo Brdo i Kupusište"

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Komini"

Program rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO "Vodovod" Pljevlja za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada JU Zavičajni Muzej Pljevlja za 2018. godinu

Budžet Opštine Pljevlja za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja

Zaključak

Zaključak

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 23. Sjednici SO Pljevlja - 16.10.2017. godine

Zaključak - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom balkanu

Zaključak - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

Zaključak - Izvještaj Predsjednika  Organizacionog odbora 54. MOSI "Pljevlja 2017"

Zaključak - Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Pljevlja za period I - VI 2017. godine

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Terzić Joveta

Rješenje - Džarić Milan

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Drobnjak Milica

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Dačević Dojčilo

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Dačević Momčilo

Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Savezu udruženja penzonera Crne Gore  - Udruženju penzionera Pljevalja

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Televizija Pljevlja

Odluka o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu JU Osnovnoj školi "Dušan Ivović" Kosanica - Pljevlja

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Delić Esada

Odluka na davanje saglasnosti na Odluku o osnivanju mjesne zajednice "Meljak"

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 22. Sjednici SO Pljevlja - 10.07.2017. godine

Zaključak - JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću "Agencija za stambeno-poslovni fond" Pljevlja  

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" Pljevlja 

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću "Grijanje " Pljevlja 

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću "Komunalne usluge " Pljevlja 

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja 

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću "Lokalni putevi " Pljevlja 

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Lokalnom javnom emiteru "Radio Televizija Pljevlja" Pljevlja

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Turističkoj organizaciji Pljevlja 

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću "Vodovod " Pljevlja 

Odluka o izmjenama i dopunama Oduke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o davanju saglasnosti na rješenje Predsjednika opštine o imenovanju Glavnog administratora opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Rješenje o prestanku funkcije članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Rješenje o oslobađanju Crkve Svete Petke u Pljevljima od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 21. Sjednici SO Pljevlja - 24.04. i 25.04.2017. godine

Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

Odluka o izmjenama Odluke o opštinskoj Nagradi "20  Novembar"

Odluka o prihvatanju Inicijative za uspostavljanje trajne saradnje sa opštinom Velenje - Republika Slovenija

Odluka o prihvatanju Inicijative za uspostavljanje trajne saradnje sa opštinom Gračanica - Federacija BiH

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Pljevlja

Odluka o usvajanju Lokalnog plana akcije za stara lica opštine Pljevlja za period 2017-2019. godine

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za teritoriju opštine Pljevlja

Program uređenja prostora za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO "Grijanje" za 2017. godinu

Završni račun budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu

Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade "20. Novembar"

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. "Čistoća" Pljevlja

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 20. Sjednici SO Pljevlja - 13.03.2017. godine

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

Odluka o prenosu prava svojine na motornim vozilima pravnim licima čiji je osnivač opština Pljevlja

Odluka o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja 

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o razrješenju Glavnog administratora Opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika opštine o razrješenju Potpredsjednika Opštine

Odluka o stipendiranju studenata studijskog programa Mašinskog fakulteta u Pljevljima za školsku 2016/2017. godinu

Odluka o studentskoj nagradi opštine Pljevlja

Odluka o donošenju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Pljevlja (period 2016-2020. godine)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju Izvršnog diektora DOO "Grijanje" Besaleta Boškovića

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Komunalne usluge" za 2017. godinu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 19. Sjednici SO Pljevlja - 28.12. i 29.12.2016. godine

Odluka o Bužetu opštine Pljevlja za 2017. godinu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO "Komunalne usluge" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2017. godinu

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica

Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO "Vodovod" za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada JU Zavičajni  muzej za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO "Vodovod" Pljevlja

Zaključak

Zaključak 

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 18. Sjednici SO Pljevlja -  28.11.2016. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Kuluglija Nijaz i Kuluglija Mirsad

Odluka o određivanju Predsjednika organizacionog odbora 54. MOSI Pljevlja 2017. godine

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Dolovi I"

Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju izvršnog direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Odluka o razrješenju Predsjednika i članova Odbora direktora DOO "Komunalne usluge" Pljevlja

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Ćurčić Milica

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Drobnjak Mirko

Odluka o davanju saglasnosti na Predlog Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu dodijeljenih specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Stanić Andrija, Mazić Ljiljana i Čavić Novica

Zaključak - Izvještaj o radu Crvenog krsta Pljevlja

Zaključak - Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2015. godinu

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 17. Sjednici SO Pljevlja - 09.09.2016. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 16. Sjednici SO Pljevlja - 18.05.2016. godine

Odluka o imenovanju Savjeta lokalnog javnog emitera radio-televizije Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. "Lokalni putevi" Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju savjeta za predstavke i pritužbe 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta "Trg Patrijarha Varnave"

Zaključak - DOO "Centar za sport i rekreaciju"

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 15. Sjednici SO Pljevlja -  16.05.2016. godine

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Durutlić Almira

Odluka o davanju saglasnostina na Odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. "Grijanje" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Zavičajni muzej Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Pljevlja

Odluka o zaradama lokalnih funkcionera opštine Pljevlja

Zaključak - Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja

Zaključak - Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Zaključak - Izvještaj o radu Predsjednika opštine Pljevlja

Zaključak - Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Zaključak - Izvještaj o radu Službe zaštite Opštine Pljevlja

Zaključak - Izvještaj o radu DOO "Lokalni putevi" 

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 14. Sjednici SO Pljevlja - 06.04.2016. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji Doma za stara lica u Pljevljima

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odboa za finansije, ekonomiju i razvoj Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje DOO "Vodovod" Pljevlja

Odluka o naknadama za rad odbornicima u Skupštini opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere i članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 13. Sjednici SO Pljevlja - 14.03.2016. godine

Autentično tumačenje Odluke za rad odbornika 

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Narodna Biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2016. godinu

Odluka o određivanju naziva ulica u Pljevljima

Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu

Odluka o usvajanju programa Socijalnog stanovanja u Opštini Pljevlja 2016-2017. godine 

Program uređenja prostora za 2016. godinu

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom - Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na program rada D.O.O. "Grijanje" za 2016. godinu

Odluka o osnivanju Savjeta za sport

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Milikić Vera

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu D.O.O. "TERMOMONT" PV

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 12. Sjednici SO Pljevlja - 28.12.2015. godine

Program rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2016. godinu

Budžet Opštine Pljevlja za 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o finansiranju gerontodomaćica

Odluka o grobljima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima

Odluka o osnivanju JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

Odluka o usvajanju lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Pljevlja 2016-2018

Program rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2016. godinu

Projektni obrazac 2015. 

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenjeu izvršnog direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO "Vodovod" za 2016. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na rogram rada JU Zavičajni Muzej za 2016. godinu

Odluka o nazivima i granicama naselja na području Opštine Pljevlja

Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti

Zaključak 

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 11. Sjednici SO Pljevlja - 28.10.2015.godine

Odluka o studentskoj nagradi Opštine Pljevlja

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Drobnjak Mišo

Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi proširenja groblja zv "Strujića groblje" u Maoču

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Matović Milica, Milosav i Ljubomir

Odluka o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja

Obrazac - Mjesečna prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica

Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktorice JU Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Odluka o određivanju naziva ulica u Pljevljima 

Odluka o stipendiranju studenata

Odluka o usvajanju lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede Skupštine Opštine Pljevlja

Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Elektroprivedi Crne Gore A.D. Nikšić - Elektrodistribucija Pljevlja

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - "Ving" D.O.O. Pljevlja

Zaključak

Zaključak

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 10. Sjednici SO Pljevlja - 24.07.2015. godine

Odluka o pomoćnim objektima 

Odluka o davanju saglasnosti na program i plan rada JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" za 2015. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada Agencije za stambeno-poslovni fond D.O.O. Pljevlja za 2015. godinu

Odluka o stipendiranju studenata studijskog programa Mašinskog fakulteta u Pljevljima za školsku 2015/2016 godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada D.O.O. "Čistoća" za 2015. godinu

Završni račun budžeta Opštine Pljevlja za 2014. godinu

Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o davanju saglasnosti na program rada D.O.O. "Centar za sport i rekreaciju" za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opšinskim i nekategorisanim putevima

Odluka o davanju saglasnosti na kandidaturu Opštine Pljevlja za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) za 2017. godinu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Gazdić Velimir

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Vojinović Zorka

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Kotlaja Ranko

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Vučetić Dragoje

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Durutlić Razija

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljište - Krvavac Zoran

Odluka o privremenim objektima

Odluka o davanju saglasnostina Odluku Odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju"

 

Odluke, zaključci i rješenja donešeni na 9. Sjednici SO Pljevlja -  28. i 29.05.2015. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2015. godinu

Rješenje o formiranju organizacionog odbora projekta gostovanja muzičke grupe "Bajaga i instruktori"

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od poplava za teritoriju opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej za 2015. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama  i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka "Stevan Samardžić"

Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzike u ugostiteljskim objektima

Odluka o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve

Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje mehanizacije trećih lica potrebne za izgradnju i održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva za 2015. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO "Vodovod " za 2015. godinu

Odluka o imenovanju Savjeta lokalnog Javnog emitera  RTV Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora JU umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović " Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru i imenovanju izvršnog direktora D.O.O. "Čistoća" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru i imenovanu izvršnog direktora Agencije za stanbeno poslovni fond D.O.O. Pljevlja

Zaključak o radu Agencije za stambeno poslovni fond D.O.O. Pljevlja

Zaključak o radu JP „Vodovod“ Pljevlja

Zaključak o radu JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Zaključak o radu JP „Čistoća“ Pljevlja

Zaključak o radu JP „Grijanje“ Pljevlja

Zaključak o radu JU „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja

Zaključak o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja“

Zaključak o radu JP „Komunalne usluge“ Pljevlja

Zaključak o radu JP za održavanje i zaštitu lokalnih puteva Pljevlja

Zaključak o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja

Zaključak o radu Turističke organizacije Pljevlja

Zaključak o radu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Zaključci i odluke donešene na 8. Sjednici SO Pljevlja - 06.04.2015. godine

Poslovnik Skupštine Opštine Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno-poslovni fond DOO Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Glavnog Administratora Opštine Pljevlja

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Bare I"

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Dolovi III"

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Golubinja"

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Mali logor"

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Veliki logor"

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora 

Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora 

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Zaključak

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

 

Zaključci i odluke donešene na 7. Sjednici SO Pljevlja - 29.01.2015. godine

Odluka za pristup informacijama u posjedu službe Skupštine Opštine Pljevlja

Preporuke i zaključci

Zaključak

Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću "Grijanje" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću "Lokalni putevi" Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalne usluge" Pljevlja

Zaključci i odluke donešene na 6. Sjednici SO Pljevlja - 29.12.2014. godine

Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  Elektroprivredi CG AD Nikšić - Elektrodistribucija Pljevlja

Odluka o finansiranju rada geronto domaćica

Odluka o ozmjenama i dopunama odluke o imenovanju Odbora za statut i propise Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o razriješenju članova Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio - televizije Pljevlja

Odluka o budžetu Opštine Pljevlja za 2015. godinu

Zaključak o prihvatanju izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Pljevlja

Zaključak o tabelarnom pregledu informacija, za realizaciju nekog planskog dokumenta

Zaključci i odluke donešene na 5. Sjednici SO Pljevlja - 4.12.2014. godine

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Komunalne usluge" Pljevlja

Rješenje o imenovanju odbora direktora Agencije za stmabeno poslovni fond DOO Pljevlja

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Čistoća" Pljevlja

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Grijanje" Pljevlja

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Lokalni putevi" Pljevlja

Rješenje o imenovanju odbora direktora DOO "Vodovod" Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta  JU Narodna biblioteka "Stevan Samardžić"

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Zavičajni muzej Pljevlja

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija  "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluka o pristupanju izrade poslovnika Skupštine Opštine Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora  JP "Komunalne usluge" Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP za održavanje i zaštitu lokalnih puteva Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za sport i rekreaciju Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović" Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP "Grijanje" Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavičajni muzej Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP "Čistoća" Pljevlja

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JP "Vodovod" Pljevlja

 

Zaključci i odluke donešene na 4. Sjednici SO Pljevlja - 27.10.2014. godine

Odluka o davanju saglasnosti na rješenje Predsjednika Opštine o imenovanju Podpresjednika Opštine

Odluka o imenovanju Odbora za statut i propise Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

Odluka o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o imenovanju Odbora za međuopštinsku  međunarodnu saradnju

Odluka o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

Odluka o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe

Odluka o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost

 

Zaključci i odluke donešene na 3. Sjednici SO Pljevlja - 3.10.2014. godine

Odluka o imenovanju Sekretara Skupštine Opštine Pljevlja

Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Pljevlja

 

Zaključci i odluke donešene na 2. Sjednici SO Pljevlja - 25.09.2014

Odluka o izboru Predsjednika opštine Pljevlja

 

Zaključci i odluke donešene na prvoj (Konstitutivnoj) Sjednici SO Pljevlja - 11.09.2014

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine opštine Pljevlja

 

Zaključci i odluke donešene na 34. Sjednici SO Pljevlja

Zaključak

Izvještaj o radu Predsjednika Opštine za 2013. godinu

Zaključak - Izvještaj o radu Presjednika Opštine Pljevlja

Zaključak - Izvještaj o radu Javnih preduzeća i ustanova

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Gačević Dobrosav

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Knežević Gojko

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Potpara Milka

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Topalović Vojislav

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - "Ving" D.O.O Pljevlja

Odluka - Izmjene i dopune Odluke o osnivanju D.O.O "Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja

Odluka o prenosu prava raspolaganjana građevinskom zemljištu - MUP Pljevlja

Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije "Đulina Guka"

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

Program uređenja prostora za 2014. godinu

Završni račun budžeta za 2013. godinu

 

Zaključci i odluke donešene na 33. Sjednici SO Pljevlja

Rješenje - Klačar Vukoman

Rješenje - Leovac Slavko

Rješenje - Popović Branko

Odluka - Javna parkirališta i garaže

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja seoskog groblja i regulisanja prilaza groblju u selu Kordovina 

Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu

Odluka o  donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Breznica" 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Potrlica"

Odluka o postavljanju odnosno graÏenju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti sa invaliditetom na području opštine Pljevlja

ODLUKU o javnim parkiralištima i garaþama na teritoriji opštine Pljevlja

Odluka o donošenju Plana razmještanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Pljevlja

Zaključak o izvještaju o stanju uređenja prostora opštine Pljevlja za 2013. godinu

Zaključak o  izvještaju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period 01.01. - 31.12.2013. godine 

Zaključak o Informaciji o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2012. godinu

 

Zaključci i odluke donešene na 32. Sjednici SO Pljevlja

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Centar za sport i rekreaciju Pljevlja"

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" Pljevlja

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Grijanje" Pljevlja

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalne usluge" Pljevlja

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Lokalni putevi" Pljevlja

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod" Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na području Opštine Pljevlja

Nalog za objavljivanje u "Službenom listu Crne Gore" - opštinski propisi

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica

Odluka o dugoročnom zaduženju kreditom

Odluka o izgradnji Doma za stara lica u Pljevljima

Odluka o kratkoročnom zaduženju overdraft kreditom

Odluka o određivanju lokacije na kojoj će se privremeno skladištiti komunalni otpadsakupljen sa područja jedinice lokalne samouprave

Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se bira u Skupštini opštine Pljevlja

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Pljevlja

Odluka o donošenju Opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja Opštine Pljevlja za period od 2014. do 2019. godine

Obrasci sa 32. Sjednice SO Pljevlja

Zaključak - Dom za stara lica

Zaključak - Izvještaj o realizaciji Projekta "Izgradnja sistema za otpadne vode u Opštini Pljevlja za period od 2007-2014. godine"

 

Zaključci i odluke donešene na  30. Sjednici SO Pljevlja

Rješenje - Desimir Đačić

Odluka - Komoni Hida

Odluka o izboru direktorice JP "Čistoća" Pljevlja

Odluka o dugoročnom zaduženju kreditom

Odluka o pribavljanju bankarske garancije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

Zaključak - Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove

Zaključci sa 30. Sjednice SO Pljevlja

 

Zaključci i odluke donešene na 29. Sjednici SO Pljevlja

Informacija o stanju spomenika kulture na teritoriji Opštine Pljevlja

Odluka - Jelovac Milojko

Odluka o izboru direktorice JP Komunalne usluge

Odluka o priznavanju prava korišćenja na stanovima sa pravom kupovine pod povoljnim uslovima 

Odluka o usvajanju Akcionog pana za borbu protiv korupcije u Opštini Pljevlja za period 2013-2014. godine

Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja Opštine Pljevlja

Zaključak - budžet

Rješenje - Bašić Ćamil

Rješenje - Durutlić Razija

Rješenje - Knežević Jelena

Rješenje - Pajević Kemir

Rješenje - Pavićević Rajko

Zaključci i odluke donešene na 28. sjednici SO Pljevlja

Zaključak

Zaključci i odluke donešene na 27. sjednici SO Pljevlja

Preporuka

Odluka o donošenju DUP Varoš

Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi

Formular za evidenciju otpada

Odluka o materijalnom obezbjeđenju učesnika NOR-a od 9.09.1943. godine

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP "Varoš"

Odluka o dugoročnom zaduženju Opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim objektima

Odluka o jednokratnim socijalnim davanjima

Odluka stipendije djeci palih boraca

Odluka za revolving kredit

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanju od požara za teritoriju Opštine Pljevlja

Potvrda odluke o davanju jemstva

Potvrda odluke o kratkoročnom zaduženju

Predlog programa uređenja prostora za 2013. godinu

Poništenje Rješenja br. 01-030-60/1

Upravni odbor JP Vodovod

Upravni odbor JP Grijanje

Završni račun budžeta za 2012. godinu

Žiri za Opštinsku nagradu

Plan zaštite i spasavanja

Zaključak o informaciji o relaizaciji zaključaka SO Pljevlja br. 01-030-37

Zaključak o prihvatanju izvještaja o radu JP Grijanje Pljevlja za 2012. godinu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Klačar Vuk

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Mandić Mioljub i Mandić Vera

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Vučetić Milko

Zaključci i odluke donešene na 26. sjednici SO Pljevlja

Preporuke

Zaključci i odluke donešene na 25. sjednici SO Pljevlja

Budžet za 2013. godinu

Izvještaj o radu predsjednika Opštine Pljevlja i ostvarenju funkcija lokalne uprave za 2012. godinu

Odluka o finansiranju gerontodomaćica

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o finansijskoj podršsci bračnim parovima u ruralnim područjima

Odluka o usvajanju akcionog plana zapošljavana i razvoja ljudskih resursa opštine Pljevlja za  2013. godine

Saglasnosti na programe rada Javnih ustanova

Saglasnosti na programe rada Javnih  ustanova II dio

Zaključci i odluke donešene ne 24. sjednici SO Pljevlja

Zaključci

Odluka o prevozu

Rješenje - Lončar Zoran

Rješenje - Strujić Sead

Rješenje - Šubarić Blagoš

Zaključci i odluke donešene na 23. sjednici SO Pljevlja

Izmjena odluke o porezu na nepokretnost

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju opštinske izborne komisije

Zaključak o izvršenju zaključaka SO Pljevlja

Zaključak o stanju životne sredine

Zaključci o AC Pljevlja

Rješenja, odluke i zaključci donešeni 22. sjednici SO Pljevlja

Zaključak - Joksović Zdravko

Zaključak o informaciji o stanju u oblasti kulture u 2012. godini

Rješenje - Gospić Ratko

Rješenje - Krstonijević Stanica

Rješenje - Mitrović Miko

Rješenje - Tošić Milorad

Odluka - O privremenoj lokaciji za komunalni otpad

Odluka - Duraković Munira

Odluka - O privremenom finansiranju za 2012. godinu

Odluka - O zaduzenju

Odluka - o podizanju spomenika

Odluka - O izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje SO Pljevlja

Program rada SO Pljevlja

Konačan rebalans budžeta za 2012. godinu

 

Rješenja i zaključci donešeni na 21 sjednici SO Pljevlja

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Đurišić Miodrag i Đurišić Kosa

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Gačević Momčilo

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Pušonja Milun

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Dajević Milutin

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Šljivančanin Stevan

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Srpska pravoslavna crkva

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Tošić Miro

Zaključak o ostvarenju budžeta

 

Rješenja, odluke i zaključci donešeni na 20 sjednici SO Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja

Odluka o finansijskoj podršci bračnim parovima u ruralnim područjima  

Odluku o mjerilima za kategorizaciju i načinu obilježavanja Opštinskih puteva  

Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2012. godinu  

Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve  

Završni račun Budžeta Opštine Pljevlja za 2011. godinu

PROGRAM podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Pljevlja u 2012. godini  

Zaključak - Opštinska komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Rješenje - Krnojelac Vladimir

Rješenje -  Malidžan Momčila

Rješenje -  Svrkota Miliutina i Svkota Milovana

Rješenje - Tanasković Miloradu i Tanasković Slavku

Zaključak donešen na 19. sjednici SO Pljevlja

Zaključak

Odluke, rešenja i zaključci donešeni na 18. sjednici SO Pljevlja

Odluka o porezu na nepokretnost

Odluka o naknadi  za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Odluka o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na području opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti Direkciji za imovinu da u postupku sporazumnog utvrđivanja naknade Pušonja Vujošu za izuzeto građevinsko zemljište, umjesto novčane naknade, da u zamjenu drugo građevinsko zemljište

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Baručić Adnan

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Leković Momir

Zaključak - Akademski centar

Zaključak - Udruženje Pljevljaka

 

Odluke i zaključci donešeni na 17. sjednici SO Pljevlja

Odluka o donešenjeu detaljnog urbanističkog plana "Gorijevac"

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva sela, ulica i trgova

Odluka o donošenju urbanističkog projekta "Stara ciglana"

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju savjeta za predstavke i pritužbe SO Pljevlja

Odluka o izmjanama i dopunama odluke o imenovanju savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o snadbijevanju toplotnom energijom

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stanbenu djelatnost SO Pljevlja

Odluka o premijama za otkup mlijeka

Odluka o privremenim objektima

Odluka o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Pljevlja za 2012. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada JP "Čistoća" za 2012. godinu

Odluka o davanju slaglasnosti na program rada JU Dnevni centar za sport i rekreaciju za 2012. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavičajni muzej

Zaključak - prihvata se informacija o radovima i investicionim ulaganjima na Domu kulture

Zaključak - Prihvata se Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u Opštini Pljevlja za 2011. godinu

Zaključak - Prihvata se Izvještaj o radu JU Centar za sport i rekreaciju Pljevlja za 2011. godinu.

 

Odluke i riješenja donesena na 16. sjednici SO Pljevlja

Budžet opštine Pljevlja za 2012. godinu

Odluka o davanju saglasnosti  na odluku o izboru direktora JU Centra za sport i rekreaciju

Odluka o pristupanju rekonstrukciji i adaptaciji Doma kulture  u Pljevljima - III faza

Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje mehanizacije trećih lica potrebne za izgradnju i održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva

Odluka o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike-ce i funkcionere - ce

Odluka o određivanju građevisnkog zemljišta koje će biti predmet raspolaganja 2012. godine

Odluke o finansiranju sporta

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise SO Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Narodne biblioteke "Stevan Samardžić"

Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Umjetnička galerija "Vitomir Srblajnović" 

Riješenje o izmjenama i dopunama Riješenja o imenovanju Upravnog odbora JP "Grijanje" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopuna Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JP "Čistoća" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Program uređenja prostora za 2012. godinu

 

Odluke donešene na 15. sjednici SO Pljevlja

Odluka o izboru Presjednika Skupštine opštine Pljevlja

 

Odluke, riješenja i programi donešeni na 14. sjednici SO Pljevlja

Odluka o podizanju spomen-obilježja-spomenika posvećenog istorijskim događajima i ličnostima u mjesnoj zajednici Bobovo-Bobovska buna, Vučedolska bitka, Balkanski ratovi 1912-1913 i Prvi svjetski rat 1914-1918 

Odlika o podizanju spomen biste poručniku Božidaru Žugiću

Odluka o sufinansiranju projekta „Briga o starima“  

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja groblja u selu Varine i obezbjeđenja pristupnog puta  

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Direktora JU Zavičajni muzej Pljevlja  

Odluka o dugoročnom zaduženju Opštine Pljevlja  

Odluka o usvajanju Lokalnog plana akcije za mlade opštine Pljevlja  

Odluka o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja  

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Centar II“  

Odluka o oslobadjanju etažnih vlasnika stambene zgrade br. 31- 35 u ul. Skerlićeva u Pljevljima od obaveze plaćanja usluge grijanja za period 01.10.2011 – 01.05.2012  

Odluka o privremenom finansiranju opštine Pljevlja za period januar – mart 2012. godine  

Odluka o ravnopravnosti polova Opštine Pljevlja  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju odbora za finansije, ekonomiju i razvoj Skupštine opštine Pljevlja  

Odluka o Prihvatanju inicijative za bratimljenje Opštine Pljevlja - Crna Gora i gradske Opštine Voždovac – Beograd - Republika Srbija

Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Upravnog Odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja“  

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Damjanović Momir

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - "Prehrana" AD Pljevlja

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Softić Smail

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Zindović Dragan

Program rada SO Pljevlja za 2012. godinu

Program podizanja spomen-obilježja u Opštini Pljevlja u 2011. godini

 

Odluke i riješenja donešena na 13. sjednici SO Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na riješenje presjednika  opštine o imenovanju Glavnog administratora

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim adminsitarivnim taksama

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o odobravanju eksploatacije mineralne sirovine -kamenom

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju odbora za izbor i imenovanje  Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o određivanju naknade članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o određivanju naknade članovima Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Televizije  Pljevlja 

Odluka o pristupanju izradi poslovnika  Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Džogazović Bajo i Zorica

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Borović Saša i Kaličanin Velimirka

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Dešević Asim

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Gogić Miluša

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu -  Jašović Dragomir

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Krasmanović Krsto, Drobnjak Dragana i  Cvijović Jelena

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - JU Osnovna škola "Ristan Pavlović"

Riješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - JU Srednja stručna škola

Zaključak sa 13. sjednice SO Pljevlja

 

Odluke i rijesenja donešena na 12. sjednici SO Pljevlja

 Odluka o hipoteci

Odluka o korišćenju i upravljanju Motela "Vodice"

Odluka o davanju sgalsnosti na rješenje presjednika opštine o imenovanju podpresjednika opštine

Odluka o davanju sgalsnosti na rješenje presjednika opštine o imenovanju podpresjednika opštine 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju savjeta lokalnog Javnog emitera    Radio - televizije Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Savjeta JU Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama rjesenja o imenovanju Upravnog odbora JU Zavičajni muzej Pljevlja

 

Odluke i zaključci donešeni na 11. sjednici SO Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora/ice JU Dnevni centar

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora/ice JU Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja

Odluka o imenovanju savjeta lokalnog Javnog emitera Radio – televizije Pljevlja

Zaključci donešeni na 11. sjednici SO Pljevlja


Odluke donešene sa 10. sjednici SO Pljevlja

Odluka o izboru predsjednika opštine Pljevlja

 

Odluke i rješenja donešena na 9. sjednici SO Pljevlja

Odluka o dugoročnom zaduženju opštine Pljevlja

Odluka o usvajanju Lokalnog plana akcije za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade u Pljevljima 2011 - 2015

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o riješavanju stanbenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Pljevlja

Odluka o usvajanju Višegodišnjeg investicionog plana razvoja opštine Pljevlja za period 2011 - 2015. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2011. godinu

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Stara čaršija"

Odluka o davanju saglasnosti na Oodluku o izboru  izvršnog direktora Agencije za stanbeno - poslovni fond D.O.O. - Pljevlja

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine skupštine opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju  stanbenih potreba opštinskih funkcionera i rukovodećih lica u lokalnoj upravi

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnost

Odluka o izmejni Odluke o imenobvanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova skupštine opštine Pljevlja

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stanbenu djelatnost skupštine opštine Pljevlja

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede skupštine opštine Pljevlja

Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade  za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta

Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima

Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Pljevlja 2011 - 2015

Odluka o davanju saglasnosti o izmjenama i dpunama Statuta JP "Čistoća" - Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti o Programu rada JP "Čistoća" - Pljevlja za 2011. godinu

Zaključak JP "Grijanje" - Pljevlja

Zaključak o Izvještaju o radu Presjednika opštine 

Završni račun budžeta opštine Pljevlja za 2010. godinu

Plan održavanja i zaštite opštinskih i nekategorisanih puteva na područiju opštine Pljevlja za 2011. godinu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Čepić Duško

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -  Ćirović Dragiša

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Cupara Borko

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Drobnjak Blažo

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Golubović Branislav

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Gospić Nebojša

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Jelovac Budimir

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Jović Milivoje

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Krvavac Vukoman

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Martinović Siniša

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Papić Dragan

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Papić Zoran

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Šabanović Adem i Ajdin

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Vrević Behudin

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Vulović Predrag

Rješenje o odbijanju predloga o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  -   Krstonijević Stanica

Rješenje o odbijanju predloga o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Lončar Milanko

Rješenje o odbijanju predloga o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu - Mitrović Miko

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Elektrodistribucija Pljevlja

 

Odluke i rješenja donešena na 8. sjednici SO Pljevlja

Deklaracija o zaštiti srpskog jezika

Izmjene i dopune statuta Opštine Pljevlja

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Opštine Pljevlja

Odluka - Dnevni centar

Odluka o usvajanju Lokalnog Akcionog Plana za biodiverzitet opštine Pljevlja (LBAP-a)

Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnost

Odluka o organizovanju RTPV

Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi proširenja groblja u Šulima GROBLJE SULA

Odluka o imenovanju direktora

Program uređenja prostora za 2011. godinu

Saglasnosti na programe rada

Statut Dnevni centar

Zaključak predstavke i pritužbe

Zaključci o izvještajima o radu

 

Odluke i rješenja donešena na 7. sjednici SO Pljevlja

Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv

Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju

Odluka o donošenju Prostorno urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020. godine

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Radosavac"

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Stražica"

Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije "Trlica"

Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o organizovanju Javne ustanove Narodna biblioteka "Stevna Samardžić"

Odluka o organizovanju Javne ustanove Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović"

Odluka o organizovanju Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja

Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanjem otpadom u opštini Pljevlja za period 2010. - 2014. godina

Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja 

 

Odluke i rješenja donešena na 6. sjednici SO Pljevlja

Rješenje o prenosu prava svojine na stanbenom prostoru

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu u državnoj svojini

Rješenje o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond DOO Pljevlja 

Rješenje o imenovanju Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja 

Rješenje o imenovanju  Savjeta  Umjetničke galerije "Vitomir Srbljanović" Pljevlja 

Rješenje o imenovanju Savjeta   JU za sport i rekreaciju Pljevlja 

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja 

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JP za održavanje i zaštitu lokalnih puteva Pljevlja

Odluku o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar  za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja" 

Odluku o privremenom finansiranju opštine Pljevlja za perid januar - mart 2011. godine

Odluka o prodaji  nepokretnosti

Odluka o usvajanju Strategije ruralnog razvoja opštine Pljevlja 2011-2015

Odluka o izmjeni odluke o davanju saglasnosti na zaduženje  JRDS Radio televizije Pljevlja 

Odluku o utvrđivanju Nacrta odluke o izmjenama i  dopunama Statuta opštine Pljevlja

Program rada SO pljevlja za 2011. godinu

Strategija ruralnog razvoja opštine Pljevlja 2011-2015 godine.

 

Odluke donešene na 5. sjednici SO Pljevlja

Odluka o etničkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere

Odluka o etničkoj komisiji za lokalne službenike i funkcionere

Odluka o davanju saglasnosti zaduživanje JRDS Radio televizije Pljevlja

Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Dolovi IV"

 

Odluke donešene na 4. sjednici SO Pljevlja

Odluka o izmjeni odluke o snabdijevanju toplotnom energijom

Odluka o izmjeni Odluke o ugovaranju visine naknade za uredjivanje gradjevinskog zemljista

Rjesenje o izmjeni Rjesenja o imenovanju clanova upravnog odbora JO Grijanje

Zakljucak po Izvjestaju predsjednika Opstine

Zaključci po izvjestajima o radu 

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

 

Odluke donešene na 3. sjednici SO Pljevlja

Odluka o imenovanju Odbora za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja

 

Odluke donešene na 2. sjednici SO Pljevlja

Odluka o imenovanju odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o imenaovanju Sekretara skupštine opštine Pljevlja

 

Odluke donešene na 1. sjednici SO Pljevlja

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine opštine Pljevlja

Pregledano: 22526
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.