JAVNI POZIV Za prikupljanje predloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja

Pozivaju se ovlašćeni predlagači u ovom pozivu da dostave predloge za kandidate članova savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja.

 

Ovlašćeni predlagači članova Savjeta

Ovlašćeni predlagači članova Savjeta su predlagači sa teritorije opštine Pljevlja, i to:

- Javne ustanove iz oblasti kulture i sporta čiji je osnivač Opština Pljevlja, dva člana

- Javne ustanove iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, jednog člana.

- Udruženje penzionera  i udruženja koje baštine istoriju i tradiciju narodno oslobodilačkog pokreta i antifašističke borbe, jednog člana

- Nevladine organizacije iz oblasti medija, ljudskih prava i ekologije, jednog člana.

         

Sukob interesa

Članovi Savjeta RTPV ne mogu biti:

- poslanici i odbornici

- zaposleni u RTPV

- lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada

- izabrana i imenovana lica u organima lokalne samouprave

- funkcioneri političkih partija (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri)

- lica, koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl. imaju interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa.

- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično dijelo zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično dijelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude.

- lica koja su bračni drugovi navedeni u tački 1. do. 6. ovog člana ili se sa njima nalaze u srodstvu, i to u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini.

 

Nevladina organizacija kao predlagač

Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

-da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;

- da u osnivačkom aktu i statutu ima, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti koje su predviđene ovim pozivom i da se u prethodne tri godine kontinuirano bavi tim pitanjima.

Ista nevladina organizacija može učestvovati u predlaganju kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača.

Nevladine organizacije i sportski klubovi prilikom predlaganja članova Savjeta, dužni su dostaviti Statut , Rješenje o svojoj registraciji izdato od nadležnog organa državne uprave, izvještaje o radu i finansijske izvještaje iz prethodne tri godine.

 

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Uz predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se:

- dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;

- izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz ovog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

Predlozi za imenovanje se dostavljaju u zatvorenoj koverti Skupštini opštine Pljevlja, sa naznakom - Za Odbor za izbor i imenovanja.

Ukoliko predlagači predlažu istog kandidata, zajednički predlog mogu dostaviti u jednoj zatvorenoj koverti.

 

Rokovi za predlaganja i imenovanje članova Savjeta

Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta teče od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, i traje 45 dana od dana objavljivanja.

Radno tijelo Skupštine dužno je u roku od 8. dana od dana isteka roka za predlaganje članova Savjeta, objaviti Listu predloga kandidata za članove Savjeta.

Radno tijelo Skupštine će u roku od 15. dana od dana isteka roka za predlaganje članova Savjeta, utvrditi Predlog liste za imenovanje Savjeta.

 

 

PREDSJEDNIK,

                                                                                                                     Danijel Živković,s.r.

Pregledano: 871
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.