Poslovi skupštine
Poslovi skupštine[1]

1) donosi Statut

2) donosi propise i druge opšte akte

3) donosi planove i programe razvoja Opštine

4) donosi prostorne i urbanističke planove

5) donosi program uređivanja i korišćenja građevinskog zemljišta

6) donosi budžet i završni račun budžeta

7) donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku

8) uvodi lokalne javne prihode i utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksa i naknada

9) raspolaže opštinskom imovinom

10) utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju

11) raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije

12) odlučuje o građanskoj inicijativi

13) odlučuje o raspisivanju samodoprinosa

14) osniva javne službe, organe i organizacije za obavljanje poslova iz okvira nadležnosti Opštine

15) daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač

16) odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom

17) vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika

18) bira i razrješava predsjednika Skupštine, imenuje sekretara i članove radnih i savjetodavnih tijela

19) podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocjeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu

20) razmatra izvještaje predsjednika Opštine

21) donosi Poslovnik o svom radu

22) daje autentično tumačenje propisa koje donosi

23) raspisuje izbore za izbor predsjednika Opštine

24) obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti

25) uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

26) onosi operativni plan zaštite od havarijskog zagađenja za vode od lokalnog značaja, opšti i operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda, proglašava erozivna područja i utvrđuje uslove za opštu upotrebu voda

27) utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Opštine, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje

28) propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i donosi program privremenog korišćenja gradskog građevinskog zemljišta

29) propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata

30) donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Opštine

31) odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina

32) propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata

33) obrazuje Službu za poslove Skupštine

34) donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

35) donosi odluku o izradi, upotrebi. čuvanju i uništavanju pečata

36) donosi odluku o upotrebi simbola

37) utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova

38) utvrđuje područja i nazive naselja, ulica i trgova

39) donosi odluku o komunalnoj policiji,

40) donosi odluku o broju odbornika

41) donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti

42) imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrešenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Opština

43) daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada, i druge programske akte javnih službi

44) daje, po pravilu mišljenje o zakonima i drugim propisima, kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu

45) donosi plan zaštite od požara

46) podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa

47) propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa

48) donosi odluku o naknadi za rad odbornika

49) donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Republike Crne Gore

50) odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja

51) donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice

52) pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa

53) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.


[1] Član 33. Statuta Opštine Pljevlja (SL. list RCG 37/04 i 30/04)

Pregledano: 6525
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.