Radna tijela

RADNA TIJELA SKUPŠTINE

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom obrazuju se radna tijela Skupštine, uređuje djelokrug, sastav, način rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Član 2

Za razmatranje pitanja, predlaganje akata i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Skupštine, obrazuju se odbori i savjeti kao stalna radna tijela Skupštine.

Član 3

Za razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti Skupština može, posebnom odlukom, obrazovati komisije kao povremena radna tijela.

II SASTAV I DJELOKRUG RADNIH TIJELA

Član 4

Radno tijelo čini predsjednik i određeni broj članova.

Sastav radnog tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini.

Izbor predsjednika i članova radnog tijela vrši se u skladu sa Poslovnikom Skupštine.

Član 5

Radno tijelo, iz svog sastava, bira zamjenika predsjednika radnog tijela.

Radno tijelo ima sekretara.

Poslove sekretara radnog tijela obavlja lice službe Skupštine, koga odredi sekretar Skupštine.

Član 6

Predsjednik i članovi stalnog radnog tijela imenuju se na period od 4 godine.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do prestanka mandata Skupštine, odnosno do dana razrješenja od dužnosti na koju su izabrani.

Član 7

Za članove odbora imenuju se odbornici Skupštine.

U savjet i komisiju, pored odbornika, imenuju se i druga lica, s tim da njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela.

 

STALNA RADNA TIJELA

1. ODBORI

Član 8

Odbori Skupštine su:

 

1. Odbor za Statut i propise

2. Odbor za izbor i imenovanja

3. Odbor za finansije, ekonomiju i razvoj

4. Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

5. Odbor za društvene djelatnosti

6. Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

7. Odbor za razvoj sela i poljoprivrede.

  

2. SAVJETI

Član 9

Savjeti Skupštine su:

 

1. Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

2. Savjet za zaštitu životne sredine

3. Savjet za predstavke i pritužbe

4. Savjet za rodnu ravnopravnost.
+ Vidi: čl. 1. Odluke - 35/2009-4.

Član 10

Odbor za Statut i propise

 

Odbor za Statut i propise ima predsjednika i 4 člana.

Članovi Odbora imenuju se, po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.

Odbor za Statut i propise razmatra:

- nacrte i predloge odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonom i pravnim sistemom;

- utvrđuje predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština;

- razmatra opšta akta javnih službi čiji je osnivač Opština u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština;

- priprema predlog akta za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata i u ime Skupštine daje odgovor Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti;

- razmatra akta u primjeni odredaba Statuta i ostvarivanje sistema lokalne samouprave;

- razmatra učešće građana u odlučivanju;

- razmatra izvještaje o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave;

- predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti i zakonitosti drugih opštih akata, predlaže donošenje odluka i drugih propisa;

- razmatra predloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

- utvrđuje prečišćeni tekst odluka i drugih opštih akata Skupštine po ovlašćenju Skupštine;

- stara se o jedinstvenoj pravnoj tehničkoj obradi akata;

- vrši i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.

 

Sastav odbora:

 

1.     Dragiša Sokić, predsjednik

2.     Danijel Živković, član

3.     Dušan Knežević, član

4.     Božidar Bajić, član

5.     Miroslav Anđelić, član

Član 11

Odbor za izbor i imenovanja

 

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 6 članova.

Odbor za izbor i imenovanja:

- podnosi Skupštini predlog za izbor, imenovanje i razrješenje lica koje bira ili imenuje Skupština, osim predloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagači;

- predlaže akta kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i funkcionera koje imenuje, bira i razrješava Skupština;

- donosi pojedinačna akta o statusnim pitanjima odbornika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština

- vrši druge poslove u skladu sa Statutom, drugim propisom i ovom odlukom.

 

Sastav odbora:

 

1.     DIjana Gomilanović, predsjednica

2.     Danijel Živković, član

3.     Kenana Strujić, članica

4.     Mersudin Halilović, član

5.     Nikola Rovčanin, član

6.     Slavica Batizić, članica

7.     Vladislav Bojović, član

Član 12

Odbor za finansije, ekonomiju i razvoj

 

Odbor za finansije, ekonomiju i razvoj ima predsjednika i 6 članova.

Odbor za finansije, ekonomiju i razvoj razmatra:

- nacrte i predloge odluka o budžetu i završnom računu budžeta Opštine, taksama, porezima, naknadama, zajmovima, zaduženjima, garancijama, akta o realizaciji budžeta;

- planove i programe razvoja Opštine i pitanja od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva i saobraćaja;

- eksproprijacija za potrebe lokalne samouprave;

- izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave;

- plan kapitalnih poboljšanja i višegodišnji investicioni plan;

- akta kojima se predlaže utvrđivanje investicione politike;

- plan zaštite od požara;

- inicira donošenje ili izmjene propisa i drugih akata;

- vrši druge poslove iz ove oblasti.

 

Sastav odbora:

 

1.     Milojica Tešović, predsjednik

2.     Avdo Ajanović, član

3.     Nada Borović, članica

4.     Igor Golubović, član

5.     Jasmin Kuluglija, član

6.     Milovan Gogić, član

7.     Slavica Batizić, članica

Član 13

Odbor za planiranje i uređenje prostora  i komunalno-stambenu djelatnost

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost ima predsjednika i 6 članova.

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost razmatra:

- predloge odluka i druga opšta akta i druga pitanja iz oblasti urbanizma, prostornog planiranja i stambeno-komunalne djelatnosti;

- prostorne i urbanističke planove i njihovo sprovođenje;

- razvojne programe u ovoj oblasti, pitanje uređenja i korišćenja gradskog građevinskog zemljišta (srednjoročni i godišnji program);

- stanje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata;

- pitanja održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Opštine (srednjoročni i godišnji program);

- pitanja održavanja javnih i zelenih površina u gradskom području (ulice, trotoari, trgovi, parkovi i dr.);

- prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;

- taksi prevoz;

- pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa;

- pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu Opštine;

- razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave;

- uređuje stambene odnose;

- razmatra pitanja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u javnim službama i drugim subjektima čija je djelatnost od posebnog značaja za opštinu;

- inicira izmjene zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;

- vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i ovom odlukom.

 

  Sastav odbora:

 

1.     Igor Golubović, predsjednik

2.     Momir Cvijović, član

3.     Dijana Gomilanović, članica

4.     Veljko Petrović, članica

5.     Milan Lekić, član

6.     Dušan Janjušević, član

7.     Danko Šarančić, član

Član 14

Odbor za društvene djelatnosti

  

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za društvene djelatnosti razmatra:

- planove i programe iz oblasti sporta i kulture;

- razmatra pitanja kulturnog nasleđa na području Opštine;

- razmatra pitanja koja se odnose na opšteobrazovnu, bibliotekarsku, izdavačku i arhivsku djelatnost;

- pitanja dodatnih oblika socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe;

- društvene brige o djeci i omladini;

- informisanja lokalnog stanovništva;

- razmatra pitanja i predlaže mjere Skupštini iz nadležnosti Opštine iz ovih oblasti;

- razmatra pitanja saradnje sa nevladinim organizacijama;

- razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti;

- razmatra program aktivnosti za prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti;

- sarađuje sa nadležnim institucijama u cilju zajedničkog djelovanja na suzbijanju bolesti zavisnosti;

- sarađuje na međuopštinskom i međunarodnom nivou u cilju razmjene iskustava, prati pojavu narkomanije i u saradnji sa nadležnim institucijama predlaže mjere za njenu prevenciju i suzbijanje;

- razmatra predloge akata koja se odnose na rad mjesnih zajednica;

- vrši druge poslove iz ovih oblasti.
+ Vidi:
čl. 3. Odluke - 35/2009-4.

 

Sastav odbora:

 

1.     Rajko Palibrk, predsjednik

2.     Ilhan Tursumović, član

3.     Dijana Gomilanović, članica

4.     Maja Rondović, članica

5.     Bojan Krvavac, član

Član 15

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

  

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju razmatra:

- pitanja međuopštinske saradnje;

- podnosi predloge Skupštini za uspostavljanje, održavanje i dalje razvijanje odnosa i veza Opštine sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;

- organizuje i prati sprovođenje zaključaka Skupštine u ovoj oblasti.

 

Sastav odbora:

 

1.     Maja Rondović, predsjednica

2.     Haris Alavać, član

3.     Dušan Knežević, član

4.     Vanja Dukić, članica

5.     Vesna Lončar, članica

Član 16

Odbor za razvoj sela i poljoprivrede

  

Odbor za razvoj sela i poljoprivrede ima predsjednika i 4 člana.

Odbor za razvoj sela i poljoprivrede razmatra:

- pitanja razvoja sela i poljoprivrede;

- stanje infrastrukturnih sistema na selu i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo poboljšanje,

- program zaštite održavanja i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva,

- izvještaj i program rada javnih službi i organizacija zaduženih za lokalne i nekategorisane puteve,

- pitanja prevoza putnika do mjesnih centara na seoskom području.

 

Sastav odbora:

 

1.    Danko Šarančić, predsjednik

2.     Haris Alavać, član

3.     Veljko Petrović, član

4.     Srđan Pivljanin, član

5.     Vesna Lončar, članica

Član 17

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika i 4 člana, od kojih dva ne moraju biti odbornici.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova:

- razmatra inicijative za davanje i promjenu naziva naselja, ulica i trgova;

- utvrđuje predloge za davanje i promjenu naziva naselja, ulica i trgova za Skupštinu.

 

Sastav savjeta:

 

1.     Mersudin Halilović, predsjednik

2.     Amela Delić, članica

3.     Dušan Knežević, član

4.     Bojan Strunjaš, član

5.     Dušan Janjušević, član

Član 18

Savjet za zaštitu životne sredine

Savjet za zaštitu životne sredine ima predsjednika i 7 članova, od kojih dva ne moraju biti odbornici.

Savjet za zaštitu životne sredine razmatra:

- odluke i zaštitu i unapređenje životne sredine, vazduha, prirode i prirodnih dobara;

- nacrte i predloge propisa o zaštiti od buke;

- i prati aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu.

 

Sastav savjeta: 

 

1.     Momir Cvijović, predsjednik

2.     Ermin Harbić, član

3.     Jasmin Kuluglija, član

4.     Vojislav Zindović, član

5.     Bojan Krvavac, član

6.     Božidar Bajić, član

7.     Vasilije Božović, član

Član 19

Savjet za predstavke i pritužbe

Savjet za predstavke i pritužbe ima predsjednika i 4 člana, od kojih dva ne moraju biti odbornici.

Savjet za predstavke i pritužbe razmatra:

- razmatra predstavke i pritužbe građana upućene ili ustupljene Skupštini;

- razmatra predloge akata u vezi sa aktivnostima na suzbijanju korupcije u lokalnoj samoupravi;

- predlaže Skupštini i nadležnim organima mjere za rešavanje pitanja sadržanih u njima i o tome obavještava podnosioca predstavke ili pritužbe.
+ Vidi: čl. 4. Odluke - 35/2009-4.

 

Sastav savjeta:

 

1.     Rajko Palibrk, član

2.     Ermin Harbić, član

3.     Avdo Ajanović, član

4.     Dragan Zuković, član

5.     Dušan Milić, član

Član 19a

Savjet za rodnu ravnopravnost

Savjet za rodnu ravnopravnost ima predsjednika i 4 člana, od kojih dva ne moraju biti odbornici.

Savjet za rodnu ravnopravnost:

- vodi stalnu brigu o rodnoj ravnopravnosti u poslovima opštine;

- stara se o uravnoteženom učešću žena i muškaraca u političkom i javnom životu Opštine i podstiče primjenu načela ravnopravnosti u javnom i političkom životu;

- razmatra i predlaže stavove o predlozima odluka i opštih akata iz nadležnosti lokalne samouprave sa stanovišta usklađenosti sa načelima rodne ravnopravnosti;

- prati i analizira stanje u oblasti zaštite žena od nasilja, uključujući porodično nasilje;

- sarađuje sa drugim radnim tijelima Skupštine u cilju postizanja rodne ravnopravnosti.
+ Vidi:
čl. 5. Odluke - 35/2009-4.

 

 Sastav savjeta:

 

1.     Maja Nenadić, predsjednica

2.     Sabrina Hadžiosmanović, članica

3.     Vesna Milinković, članica

4.     Ilhan Tursumović, član

5.     Anđela Đuković, članica

POVREMENA RADNA TIJELA

Član 20

Komisije, kao povremena radna tijela, obrazuju se za izvršenje određenih poslova za potrebe Skupštine i njihov mandat prestaje izvršenjem posla, odnosno zadatka za koji su obrazovane.

Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se sastav, zadaci i rok za izvršenje zadatka za koji je obrazovana.

  

III NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Član 21

Radno tijelo radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela, po sopstvenoj inicijativi, ako to zatraži predsjednik Skupštine ili predloži 1/3 članova radnog tijela uz navođenje pitanja o kojem će se raspravljati.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu radnog tijela, sjednicu radnog tijela će sazvati predsjednik Skupštine.

Član 22

Saziv radnog tijela za sjednicu, s predlogom dnevnog reda, upućuje se članovima radnih tijela najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.

Izuzetno, u hitnim slučajevima, predsjednik radnog tijela može sazvati sjednicu radnog tijela u roku kraćem od 3 dana, s tim što je dužan da članove radnog tijela obavijesti o pitanju koje će se razmatrati na toj sjednici, a na samoj sjednici da obrazloži razloge za sazivanje sjednice u roku kraćem od roka utvrđenog u stavu 1 ovog člana.

Član 23

Radno tijelo je obavezno da razmotri svako pitanje iz svog djelokruga.

Član 24

Radno tijelo radi ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 25

Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela sa radom Skupštine i drugih radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom radnog tijela.

Predsjednik i sekretar radnog tijela organizuju rad radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela sarađuje sa predsjednikom Skupštine, predsjednicima drugih radnih tijela, u vezi sa pitanjima iz djelokruga radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela stara se o sprovođenju zaključaka radnog tijela i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom i ovom odlukom.

Član 26

Radna tijela sarađuju međusobno o pitanjima koja su od zajedničkog interesa i mogu da održavaju zajedničke sjednice.

U slučaju održavanja zajedničke sjednice, svako radno tijelo se izjašnjava i donosi odluke posebno.

Član 27

U radu radnog tijela obavezno učestvuju predstavnici predlagača akta i podnosioci amandmana koji se na sjednici razmatraju.

Ako je predlagač akta predsjednik opštine predstavnici predlagača mogu biti i starješine organa lokalne uprave ili službi koji su obrađivači akta.

Ukoliko predstavnik predlagača nije prisutan radno tijelo može odlučiti da ne razmatra predloženi akt, odnosno amandman.

U radu radnog tijela mogu, po pozivu, učestvovati predstavnici organa lokalne uprave i javnih i dugih službi čiji je osnivač Opština, predstavnici nevladinih organizacija, bez prava odlučivanja.

Član 28

JAVNO SASLUŠANJE

Radi pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja o predlozima akata koji se razmatraju, radno tijelo na sjednicu može pozvati naučna i stručna lica, koja mogu pružiti te informacije (u daljem tekstu: javno saslušanje).

Cilj javnog saslušanja iz stava 1 ovog člana je da se odbornici (radno tijelo) i javnost bliže informišu i upoznaju o suštinskim pitanjima i rješenjima, kao i onim koji su od posebnog interesa za građane i javnost, odnosno o pitanjima i rješenjima koja izazivaju nejasnoće, dileme ili principijelna sporenja, a koja su predmet konkretnog predloga akta, odnosno drugog pitanja o kome se vodi rasprava.

Član 29

Odluku o javnom saslušanju donosi radno tijelo, a dužno je da to uradi kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova radnog tijela.

Javnost saslušanja može biti samo o pitanju koje je na dnevnom redu radnog tijela.

Član 30

Za vrijeme javnog saslušanja članovi radnih tijela mogu postavljati pitanja licu koje učestvuje u radu radnog tijela, a ovo pravo, po odluci radnog tijela, može biti ograničeno samo za određeni broj članova radnog tijela.

Član 31

Povodom javnog saslušanja, na sjednici radnih tijela može se voditi rasprava sa licem koje daje informacije samo ako je to neophodno da bi se pojasnile činjenice o konkretnoj situaciji.

O potrebi otvaranja rasprave iz stava 1 ovog člana, vremenu njenog trajanja i učešću svakog pojedinca odlučuje radno tijelo, s tim što se, po pravilu, mora dozvoliti da učešće u raspravi uzme po jedan član iz svakog odborničkog kluba, ako to želi.

Član 32

O odluci za javno saslušanje predsjednik radnog tijela obavještava lica pozvana za javno saslušanje, upoznaje ih sa pitanjima koja su predmet javnog saslušanja i od njih može zahtijevati da svoje mišljenje dostave i u pisanoj formi.

Član 33

Sa javnog saslušanja se vode bilješke koje moraju odgovarati vjerodostojnom izlaganju stručnog lica koje je pozvano da saslušanjem pomogne u radu radnog tijela.

Radno tijelo sačinjava i dostavlja Skupštini izvještaj o javnom saslušanju, koji sadrži suštinu izlaganja.

Član 34

Lica koja učestvuju na javnom saslušanju imaju pravo na nagradu i naknadu troškova u skladu sa posebnom odlukom.

Član 35

Radno tijelo u izvršavanju poslova iz svog djelokruga može tražiti od organa lokalne uprave i javnih službi podatke i informacije od značaja za svoj rad preko predsjednika ili sekretara radnog tijela koji su dužni dobijene podatke i informacije prezentovati radnom tijelu.

Član 36

Radno tijelo podnosi Skupštini izvještaj koji sadrži mišljenje i predlog radnog tijela.

Ako su stavovi ili predlozi pojedinih članova radnog tijela različiti od usvojenog stava radnog tijela, ti stavovi odnosno predlozi unose se u izvještaj za Skupštinu, ako to zahtjevaju članovi radnog tijela koji su izdvojili mišljenje.

U izvještaju se konstatuje da li se predlagač usaglasio sa usvojenim predlozima i zaključcima radnog tijela, odnosno konstatuju se razlozi zbog kojih se predlagač nije saglasio sa tim predlozima i zaključcima.

Radno tijelo podnosi Skupštini izvještaj i u slučaju kada su mišljenja i predlozi podijeljeni, odnosno kada nijesu dobili potrebnu većinu.

Predsjednik radnog tijela potpisuje izvještaj radnog tijela i odgovoran je za njegovu sadržinu.

Član 37

Radno tijelo određuje izvjestioca koji će, na zahtjev Skupštine ili po sopstvenoj inicijativi, obrazložiti mišljenje i predlog radnog tijela.

Izvjestilac se na sjednici Skupštine, u skladu sa stavovima koje je zauzelo radno tijelo, izjašnjava u ime radnog tijela o pitanjima u vezi sa mišljenjem, odnosno predlogom radnog tijela i ne može izmijeniti predlog ili odustati od stava radnog tijela, ako ga radno tijelo nije za to ovlastilo.

Član 38

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, pitanjima koja su razmatrana, kao i iznijetim mišljenjima i stavovima koje je usvojilo radno tijelo, svako izdvojeno mišljenje i ime izvjestioca.

Zapisnik se usvaja na narednoj sjednici.

Usvojeni zapisnik potpisuje sekretar i predsjednik radnog tijela.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 39

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG - opštinski propisi".

 

Pregledano: 9580
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.