Sekretar

Emina Brković

dipl. pravnik

Telefon: 052-323-090

Fax: 052-321-277


Adresa : Njegoseva 13efo 665 - 070 i 665 - 069

Nadležnosti Sekretara Skupštine:

- organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,
- stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem, sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,

- uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,

- prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine,

- odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,

- pomaže predsjedniku Skupštine u radu,

- vrši i druge poslove u skladu sa ovim statutom i aktima Skupštine.

Pregledano: 9759
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.