Služba skupštine

Služba Skupštine

Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine opštine Pljevlja, radnih tijela Skupštine, odbornika u Skupštini i odredjene poslove za klubove odbornika.

Služba Skupštine obavlja:

- poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Skupštine

- administrativno-tehničke poslove za potrebe radnih tijela

- administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije

- poslove protokola za potrebe Skupštine

- pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela

- priprema tekstove usvojenih akata u saradnji sa sekretarima Sekretarijata organa lokalne uprave, i stara se o njihovoj objavi u "Sl. listu RCG - opštinski propisi"

- priprema, sređuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština,

- vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove za potree Skupštine i predsjednika Skupštine

Pregledano: 7920
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.