VI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 46 stav 2 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15) s a z i v a m:

  

VI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Šesta sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 26.12.2018.godine (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

Dnevni red:                                   

1.      Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2019. godinu;

2.      Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Pljevlja za 2019. godinu;

3.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Opštine Pljevlja;

4.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja;

5.      Prijedlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica za 2019. godinu;

6.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja  Društvu sa ograničenom odgovornošću „Čistoća" Pljevlja;

7.      Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti Sportskom ribolovnom  društvu „Lipljen" Pljevlja;

8.      Prijedlog Odluke o kupovini stanova za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u Opštini Pljevlja;

9.      Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu  DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica radi izgradnje trafostanice;

10. Izvještaj o radu za 2017 godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  Pljevlja;

11. Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2017. godinu;

12. Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2017. godinu;

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod" Pljevlja za 2019. godinu;

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Čistoća" Pljevlja za 2019. godinu;

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje" Pljevlja za 2019. godinu;

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Komunalne usluge" Pljevlja  za 2019. godinu;

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2019. godinu;

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stambeno poslovni fond  DOO  Pljevlja za 2019. godinu;

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja  za 2019. godinu;

20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2019. godinu;

21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2019. godinu;

22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2019. godinu;

23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom  Pljevlja za 2019. godinu;

 

 

 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK    

Dragiša Sokić,s.r.

Pregledano: 624
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.