VII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi", broj 46/18), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15) s a z i v a m:

  

VII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Sedma sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 08.02.2019.godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red:          

1.      Razmatranje stanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja za poslednja tri mjeseca sa predlogom zaključaka za ublažavanje štetnih posledica aerozagađenja                        

2.      Prijedlog Odluke  o imenovanju Opštinske izborne komisije

3.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktorice JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

4.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Pljevlja

5.      Prijedlog Odluke o finansiranju sporta

6.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Pljevlja

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    PREDSJEDNIK,

                                                                                                      Dragiša Sokić,s.r.

 

Pregledano: 531
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.