Vodič za pristup informacijama

Na osnovu člana 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sluţbeni list RCG", broj: 68/05), sekretarka Sluţbe Skupštine Opštine Pljevlja, objavljuje -

 

V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU
SLUŽBE SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Ovaj vodič omogućava pravnim i fizičkim licima da se upoznaju sa postupkom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz nadleţnosti Sluţbe Skupštine Opštine Pljevlja, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama ("Sluţbeni list RCG", broj 68/05).

Informacija po ovom zakonu je dokument u pisanoj, štampanoj, video, zvučnoj, elektronskoj ili drugoj formi, uključujući i njegovu kopiju ili dio bez obzira na sadrţinu, izvor (autora), vrijeme sačinjavanja ili sistem klasifikacije.

I - OSNOVNI PODACI O SLUŽBI SKUPŠTINE

Sjedište i adresa Sluţbe Skupštine Opštine Pljevlja je u Pljevljima, ul. KRALJA PETRA I br. 27.
Tel/fax: 052/321-277, e-mail: opstinapv@ t-com.me, Web sajt: www.pljevlja.me
Djelokrug poslova Sluţbe Skupštine opštine Pljevlja utvrdjen je članom 5. Odluke o obrazovanju Sluţbe Skupštine ("Sluţbeni list RCG-opštinski propisi", broj: 43/06).


II - VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU SLUŢBE SKUPŠTINE


1. Javne evidencije
- djelovodnik;
- evidencija odbornika Skupštine opštine Pljevlja;
- evidencija o odrţanim sjednicama, dnevnim redovima sjednica i prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine opštine Pljevlja i radnim tijelima Skupštine, aktivnosti odbornika na sjednicama Skupštine opštine Pljevlja;
- evidencija odborničkih pitanja i odgovora na odbornička pitanja;
- evidencija članova radnih tijela Skupštine;
- evidencija o radu Etičkih komisija i Savjeta za zaštitu lokalne samouprave;
- evidencija klubova odbornika političkih partija koje imaju odbornike u Skupštini opštine Pljevlja i;
- evidencija medija u Pljevljima čiji predstavnici prisustvuju sjednicama Skupštine;
- evidencija D.O.O. i ustanova čiji osnivač je Opština;
- evidencija članova Odbora direktora i drugih organa upravljanja D.O.O. i ustanova čiji je osnivač Opština, a koje imenuje Skupština opštine;
- evidencija dobitnika Novembarske nagrade opštine Pljevlja i članova Ţirija za dodjelu Nagrade;
- evidencija drugih javnih priznanja;
- evidencija zaposlenih u Sluţbi Skupštine;
- evidencija članova komisije za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje;
2.Normativna akta
- Zakoni:
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sluţbeni list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i"Sluţbeni list CG", br. 88/09 i 3/10);
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sluţbeni list RCG", br. 42/03,44/03 i „Sl. list CG", broj 5/08 I 74/10);
- Zakon o izboru odbornika i poslanika ("Sluţbeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i "Sluţbeni list Crne Gore" br. 46/11);
- Zakon o finansiranju političkih partija ("Sluţbeni list RCG", br. 21/04, 33/05 i 47/06 I "Sluţbeni list Crne Gore" br. 42/11, 60/11, 1/12 I 10/14);
- podzakonska akta,(uredbe,odluke, pravilnici,uputstva).
-Propisi kojima se ureĎuje organizacija Opštine i način rada Skupštine, način ostvarivanja prava i duţnosti odbornika:
- Statut Opštine Pljevlja ("Sluţbeni list RCG - opštinski propisi" , br. 37/04 i 30/07 i "Sluţbeni list CG - opštinski propisi" br. 32/09 i 14/11);
- Poslovnik o radu Skupštine opštine Pljevlja ("Sluţbeni list RCG - opštinski propisi" , br.25/05);
- Programi rada Skupštine opštine Pljevlja;
- Odluka o određivanju naknade za rad odbornicima Skupštine opštine Pljevlja("Sluţbeni list RCG - opštinski propisi" , br. 4/07);
- Odluka o obrazovanju radnih tjela Skupštine opštine Pljevlja ("Sluţbeni list RCG - opštinski propisi" , br. 43/06);
- Poslovnik o radu Ţirija za dodjelu Novembarske nagrade opštine Pljevlja.
Akti Skupštine opštine:
- Budţet i Završni račun Budţeta;
- Srednjoročni i godišnji planovi i programi u pojedinim upravnim oblastima (program uredjivanja gradjevinskog zemljišta, program planiranja i uredjenja prostora i dr;
- Odluke o osnivanju javnih sluţbi (javnih preduzeća, javnih ustanova, privrednih društava);
- Odluke kojima se saglasno zakonu, uređuju odnosi u pojedinim djelatnostima iz nadleţnosti lokalne samouprave;
- Druga akta koja Skupština opštine donosi u okviru svoje nadleţnosti (odluke, preporuke, deklaracije, zaključci, rješenja);
- Autenitčna tumačenja propisa i drugih opštih akata, koja donosi Skupština;
- Statuti javnih sluţbi čiji je osnivač Opština (javna preduzeća, javne ustanove, privredna društva) na koja Skupština opštine daje saglasnost;
- Programi rada javnih ustanova u oblasti kulture i javnih preduzeća na koja Skupština daje saglasnost.
Informativni i drugi materijali koje Skupština razmatra u sprovodjenju utvrdjene politike i izvršavanju zakona, drugih propisa i akata:
- Izvještaji o radu javnih sluţbi čiji je osnivač Opština (D.O.O, javne ustanove, privredna društva);
- Izvještaji, informacije i analize o stanju u pojedinim oblastima društvenog ţivota, koje pripremaju organi lokalne uprave.
Informativno-dokumentacioni materijali u vezi sa radom Skupštine opštine:
- Izvještaji Opštinske izborne komisije o konačnim rezultatima izbora odbornika u Skupštini opštine;
-Izvještaji i zapisnici sa sjednica radnih tijela Skupštine,
- Izvještaji o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave;
- Izvještaji o radu organa lokalne uprave;
- Tonski zapis sa sjednice Skupštine opštine Pljevlja;
- Zapisnici sa sjednica Skupštine opštine Pljevlja;
- Drugi materijali koje razmatra Skupština opštine Pljevlja.
Normativna akta Sluţbe Skupštine:
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sluţbi Skupštine.


III - PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

Pokretanje postupka:
Postupak se pokreće pisanim zahtjevom na koji se ne plaća administrativna taksa.
Zahtjev treba da sadrţi:
- osnovne podatke o traţenoj informaciji,
- način na koji se ţeli ostvariti pristup informaciji,
- podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.
Zahtjev se moţe podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi.
Obrazac zahtjeva se moţe dobiti u Sluţbi Skupštine, a isti se objavljuje na Web sajtu Opštine Pljevlja:www.pljevlja.me
Način podnošenja zahtjeva:
- neposredno na arhivi,
- putem pošte, na adresu: Sluţba Skupštine Opštine Pljevlja, 84210 Pljevlja, ul. Kralja Petra I broj 27,
- na e-mail: opstinapv@t-com.me
- na fax broj: 052/321- 277;
Način ostvarivanja prava na pristup informaciji:
Pristup informaciji moţe se ostvariti:
- neposrednim uvidom u informaciju ili javnu evidenciju u prostoriji Sluţbe Skupštine
- prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostoriji Sluţbe Skupštine
- prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevodjenjem informacije od strane Sluţbe Skupštine i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.
Rok za rješavanje po zahtjevu:
Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite ţivota i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati.
- ako je obim traţenih informacija veliki ili ako njihovo pronalaţenje zahtijeva pretraţivanje velikog broja dokumenata, tako da bi pristup informaciji u propisanom roku nerazumno omeo redovno poslovanje Sluţbe, rok za donošenje i dostavljanje rješenja po zahtjevu će se produţiti najviše do 15 dana;
- ako je zahtjev za pristup dokumentu nepotpun i nerazumljiv, pa se zbog toga po njemu ne moţe postupiti, Sluţba je duţna pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva, otkloni nedostatke u zahtjevu i dati mu uputstvo kako nedostatke da otkloni;
- ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, biće upozoren o posljedicama u pozivu za otklanjanje nedostataka, u kom slučaju rok za rješavanje počinje teći od dana podnošenja ispravljenog zahtjeva.
Akt kojim se odlučuje o zahtjevu i pravna zaštita:
O zahtjevu za pristup informacijama se odlučuje rješenjem, osim u slučaju kad podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke kad se zahtjev odbacuje zaključkom.
- rješenja kojim se odbija zahtjev za pristup mora sadrţati razloge zbog kojih se ograničava pristup informacijama;
- rješenjem kojim se dozvoljava pristup dokumentu ili njegovom dijelu odredjuje se način i rok pristupanja informaciji i troškovi postupka;
- protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu ţalba nije dopuštena već se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore;
- pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.
Troškovi postupka:
- troškove postupka snosi lice koje traţi pristup informaciji, po utvrđenom troškovniku;
- troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja traţene dokumentacije;
- troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja;
- invalidna lica ne plaćaju troškove postupka;
- troškovi postupka plaćaju se u korist Budţeta Opštine Pljevlja na račun broj: 535-6558-96 u Prvoj banci Crne Gore.

 

IV - OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

- Lice za pristup informaciji je Ljubica Gačević, kancelarija Službe Skupštine.
- Lice za donošenje rješenja je sekretar Skupštine opštine Pljevlja.
OBJAVLJIVANJE VODIČA
Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj table Opštine Pljevlja i na web sajtu Opštine Pljevlja.
Broj: 030-78/2015-1
Pljevlja, 24.02.2015. godine                  

                                                                                                                                                                                                                   SEKRETARKA,
                                                                                                                                                                                                                 Emina Brković,s.r.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Pregledano: 12298
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.