XII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG" br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi", broj 46/18), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/15 i 03/19)   s a z i v a m:

  

XII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

  

Dvanaesta sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se 08.07.2019.godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine Opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red: 

1.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika opštine o imenovanju Potpredsjednika opštine Pljevlja;

2.      Prijedlog  Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2018. godinu;

3.      Prijedlog Odluke o taksi prevozu;

4.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom uređenju;

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pomoćnim objektima;

6.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim objektima;

7.      Prijedlog Odluke o kupovini stečajne mase - udjela bivšeg Šumarskog preduzeća AD „Pljevlja" u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar „Ada" iz Pljevalja;

8.      Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja JU „Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" Pljevlja;

9.      Prijedlog Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist  "Crnogorski elektrodistibutivni sistem Podgorica radi postavljanja eloktrovodova na TS 10/04 KV „Dolovi III" sa uklapanjem u 10 KV i NN mrežu u okviru DUP-a „Dolovi III"

10. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti Mjesnoj zajednici „Potkovač";

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO „Vodovod" Pljevlja;

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj;

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost;

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti;

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta  za rodnu ravnopravnost;

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja;

17. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2019. godinu;

18. Izvještaj o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2018. godinu;

19. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2018. godinu;

20. Izvještaj o radu DOO „Vodovod" Pljevlja za 2018. godinu;

21. Izvještaj o radu DOO „Komunalne usluge" Pljevlja za 2018. godinu;

22. Izvještaj o radu DOO „Čistoća" Pljevlja za 2018. godinu;

23. Izvještaj o radu DOO „Lokalni putevi" Pljevlja za 2018. godinu;

24. Izvještaj o radu Agencije za stambeno - poslovni fond DOO  Pljevlja za 2018. godinu;

25. Izvještaj o radu DOO „Grijanje" Pljevlja za 2018. godinu;

26. Izvještaj o radu DOO „Centar za sport i rekreaciju" Pljevlja za 2018. godinu;

27. Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2018. godinu;

28. Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2018. godinu;

29. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2018. godinu;

30. Izvještaj o radu za 2018. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NAPOMENA: Materijali za tačke pod rednim brojevima 1 i 11 biće Vam naknadno dostavljeni iz razloga što će se sjednica Odbora za izbor i imenovanja održati 28.06.2019. godine.

                                                                                       

                                                                                          

                                                                                                       PREDSJEDNIK,

                                                                                                     Dragiša Sokić,s.r.

Pregledano: 153
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.