XIII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 20. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", broj 13/2015)

  

s a z i v a m

XIII  SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Trinaesta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak 14.03.2016. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27.

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 Dnevni red:

 

1.      Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja

2.      Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja

3.      Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom - Pljevlja

4.      Prijedlog Programa uređenja prostora opštine Pljevlja za 2016. godinu

5.      Prijedlog Odluke o donošenje Urbanističkog projekta „Trg Patrijarha Varnave"

6.      Prijedlog Odluke o formiranju Savjeta za sport opštine Pljevlja

7.      Prijedlog Odluke o usvajanju Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2016-2017 god.

8.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Grijanje" Pljevlja

9.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2016. godinu

10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu

11.    Prijedlog Rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-          Milikić Veru

-          D.O.O. „Termomont"

12.  Prijedlog autentičnog tumačenja odredbi člana 1 i 2 Odluke o određivanju naknade za rad odbornicima Skupštine opštine Pljevlja

 

 

                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK,

                                                                                                                                                              Tarik Gadžović,s.r.

Pregledano: 682
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.