XXII sjednica Skupštine opštine Pljevlja

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi“, broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi“, broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi“, broj 25/05)

s a z i v a m

XXII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Dvadeset druga sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak, 24.12.2012. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja u ul. Kralja Petra I broj 27 Za sjednicu predlažem sledeći

D n e v n i   r e d:

1. Predlog izmjena i dopuna Budžeta opštine Pljevlja za 2012. godinu.

2. Predlog odluke o privremenom finansiranju opštine Pljevlja za period januar – mart 2013. godine.

3. Predlog odluke o dugoročnom zaduženju opštine Pljevlja.

4. Predlog programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2013. godine.

5. Predlog odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada za teritoriju opštine Pljevlja.

6. Izvještaj o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za period od 2008. do 2012. godine.

7. Predlog odluke o podizanju spomen – obilježja ratnicima Prenćansko – kosaničkog bataljona, Pljevaljske brigade i četi Rasavskoj u Durmitorskoj brigadi, koji su učesnici ratova 1875. godine, Prvog balkanskog rata, Drugog balkanskog rata i Prvog svjetskog rata.

8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Skupštine opštine Pljevlja

9. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise Skupštine opštine Pljevlja

10. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost Skupštine opštine Pljevlja

11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na Duraković Muniru

12. Informacija o stanju u oblasti kulture za 2012. godinu.

13. Informacija o stanju u oblasti sporta za 2012. godinu.

14. Informacija o preduzetim aktivnostima na suzbijanju narkomanije i bolesti zavisnosti za 2012. godinu.

15. Predlog rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:
     - Mitrović Mika
     - Tošić Milorada
     - Gospić Ratka
     - Krstonijević Stanicu

16. Predlog zaključka po Izvještaju Savjeta za predstavke i pritužbe br. 01-030-474/1 od 27.11.2012. godine

P R E D S J E D N I K

Božidar Bajić, s.r.

Pregledano: 1261
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.