XXV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

            Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05)  

  

s a z i v a m

 

XXV   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Dvadesetpeta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u petak, 29.03.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

 

 

D n e v n i   r e d:

   

 1. Predlog odluke o Budžetu opštine Pljevlja za 2013. godinu
 2. Izvještaj o radu Predsjednika opštine Pljevlja i ostvarenju funkcija lokalne uprave za 2012. godinu
 3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada  JP „Grijanje" Pljevlja za 2013.god.,
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada  Agencije za stambeno poslovni fond  doo Pljevlja za 2013.god.,
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada  JP „Komunalne usluge " Pljevlja za 2013.god.,
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada  JP „Vodovod" Pljevlja za 2013.god.,
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP za održavanje i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva Opštine Pljevlja za 2013.god.,
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada  JP „Čistoća" Pljevlja za 2013.god.,
 9. Predlog programa uređenja prostora opštine Pljevlja za 2013. godinu
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja" za 2013. godinu
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2013.god.,
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić" Pljevlja za 2013.god.,
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" Pljevlja za 2013.god.,
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za sport i rekreaciju  za 2013.god.,
 15. Predlog odluke o finansiranju rada gerento domaćica za 2013. godinu
 16. Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2012 godinu
 17. Predlog odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Pljevlja za 2013. godinu
 18. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o finasijskoj podršci bračnim parovima u ruralnim područjima
 19. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju stambenih potreba opštinskih  funkcionera i rukovodećih lica u lokalnoj upravi.
 20. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave

  

  

  

 

   P  R E D S J E D N I K

                                                                                                                                                                                                               Božidar Bajić,s.r.

Pregledano: 1002
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.