XXVII SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Dvadesetsedma sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak, 24.06.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

Za sjednicu predlažem sledeći

 

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. Predlog odluke o  Završnom računu Budžeta opštine Pljevlja za 2012. god.
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim objektima.
 3. Predlog odluke o donošenju izmjena o dopuna DUP-a „Varoš"
 4. Program uređenja prostora za 2013. godinu
 5. Predlog odluke o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi
 6. Predlog odluke o jednokratnim socijalnim davanjima
 7. Informacija o stanju spomenika kulture
 8. Predlog odluke o stipendiranju učenika i studenata - djece palih boraca i invalida u oružanim sukobima 1991. - 1992. godine sa teritorije opštine Pljevlja
 9. Predlog odluke o materijalnom obezbjeđenju učesnika NOR-a koji su stupili u NOR poslije 09.09.1943. godine
 10. Predlog odluke o dugoročnom zaduženju opštine
 11. Predlog odluke o potvrđivanju Odluke Predsjednika opštine o kratkoročnom zaduženju
 12. Predlog odluke o potvrđivanju Odluke Predsjednika opštine o davanju jemstva
 13. Informacija o realizaciji Zaključaka SO-e Pljevlja br: 01-030-37 sa sjednice SO-e od 01.02.2013. godine
 14. Predlog rješenja o poništavanju Rješenja o prenosu prava na gradskom građevinskom zemljištu Savezu samostalnog sindikata CG - Opštinskom sindikalnom povjereništvu Pljevlja
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti Direkciji za imovinu da u postupku sporazumnog utvrđivanja naknade Islamskoj zajednici za izuzeto građevinsko zemljište umjesto novčane naknade, da u zamjenu za drugo građevisko zemljište
 16.  Izještaj o poslovanju JP „Grijanje" za 2012. godinu
 17. Predlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja od požara za teritoriju opštine Pljevlja
 18. Predlog odluke o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „20. Novembar"
 19. Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JP „Vodovod" Pljevlja
 20. Predlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora JP „Grijanje" Pljevlja
 21. Predlog rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-          Mandić Mioljuba i Mandić Veru

-          Klačar Vuka

-          Vučetić Milka

NAPOMENA: Izvorni materijal pod tačkom 17. dobili ste uz propratni akt br.01-030-66 od 26.02.2013. godine

 

    P  R E D S J E D N I K

                                                                                             Božidar Bajić,s.r.

Pregledano: 1044
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.