XXX SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) 

  

s a z i v a m

XXX   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 

Trideseta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak, 11.11.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

 

D n e v n i   r e d:

 

1.    Predlog odluke o dugoročnom zaduženju kreditom opštine Pljevlja

2.    Predlog odluke o pribavljanju bankarske garancije radi izmirenja ugovorenih obaveza

3.    Predlog odluke o stipendiranju studenata

4.    Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima

5.    Informacija o finansiranju sporta i radu d.o.o. Sportski centar „Ada" Pljevlja za 2012. godinu

6.    Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izboru direktora JP „Grijanje" - Pljevlja

7.    Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izboru direktorice JP „Čistoća" - Pljevlja

8.    Predlog odluke o priznavanju prava korišćenja Komoni Hidi na stanu sa pravom kupovine po povoljnijim uslovima

9.    Predlog rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na Đačić Desimira

  

    P  R E D S J E D N I K

                                                                                            Božidar Bajić

Pregledano: 966
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.