XXXIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) 

s a z i v a m

XXXIII   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

 

Trideset treća sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u ponedjeljak, 24.02.2014.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

D n e v n i   r e d:

  

1.      Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Pljevlja za 2013. godinu

2.      Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a „Potrlica"

3.      Predlog odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a „Breznica"

4.      Predlog odluke o postavljanju, odnosno građenju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti sa invaliditetom na području opštine Pljevlja

5.      Predlog odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.

6.      Predlog odluke o donošenju Plana razmještanja privremenih objekata na teritoriji opštine Pljevlja

7.      Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja

8.      Izvještaj Opštinske komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period 01.01.-31.12.2013. godine

9.      Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete

10.  Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja seoskog groblja i regulisanja prilaza groblju u selu Kordovina

11.  Rješenje o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na:

-          Leovac Slavka i Leovac Miloja

-          Popović Branka

-          Klačar Vukomana

 

NAPOMENA: Materijale iz predloženog dnevnog reda dobili ste uz poziv za zasijedanje 32. sjednice.

   P  R E D S J E D N I K

                                                                                            Božidar Bajić,s.r.

 

Pregledano: 943
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.