XXXIV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG-opštinski propisi", broj 37/04, 30/07 i „Sl. list CG-opštinski propisi", broj 32/09 i 14/11), a u vezi sa članom 65. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list RCG - opštinski propisi", broj 25/05) s a z i v a m

  

XXXIV   SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

PLJEVLJA

 

Tridesetčetvrta sjednica Skupštine opštine Pljevlja održaće se u četvrtak, 15.05.2014.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Skupštine opštine Pljevlja  u ul. Kralja Petra I broj 27

 

            Za sjednicu predlažem sledeći:

 

D n e v n i   r e d:

  

1.      Predlog Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2013. godinu

2.      Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarenju funkcija organa lokalne samouprave za 2013. godinu

3.      Predlog programa uređenja prostora za 2014. godinu

4.      Izvještaj o radu JP „Grijanje" Pljevlja za 2013. godinu

5.      Izvještaj o radu JP  Komunalne usluge  Pljevlja za 2013. godinu

6.      Izvještaj o radu JP „Vodovod" Pljevlja za 2013. godinu

7.      Izvještaj o radu JP „Čistoća" Pljevlja za 2013. godinu

8.      Izvještaj o radu JP „Lokalni putevi " Pljevlja za 2013. godinu

9.      Izvještaj o radu Agencije za stambeno poslovni fond d.o.o. Pljevlja za 2013. godinu

10.  Izvještaj o radu JU N. Biblioteka „S. Samardžić" Pljevlja za 2013. godinu

11.  Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju Pljevlja za 2013. godinu

12.  Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2013. godinu

13.  Izvještaj o radu JU Centar za sport i rekreaciju Pljevlja za 2013. godinu

14.  Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija„V. Srbljanović" Pljevlja za 2013. godinu

15.  Predlog Zaključaka (br.030-151/2014-1) po Inicijativi Odborničkih klubova DPS-a i SDP-a (br.030-145/2014-1)

16.  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

17.  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. Centar za sport i rekreaciju

18.  Predlog odluke o donošenju studije lokacije „Đulina Guka"

19.  Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građeviskom zemljištu Sindikatu Uprave policije Crne Gore

20.  Predlog rješenja o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

-          Gačević Dobrosavu

-          Knežević Gojku

-          Topalović Vojislavu

-          d.o.o. „Ving"

-          Potpara Milki   

 

 

NAPOMENA: Materijale koje niste dobili uz Predlog dnevnog reda za zasijedanje 34. sjednice SO-e, dobićete naknadno

 

                                                       

 

                                                                                        P  R E D S J E D N I K,

                                                                                                 Božidar Bajić,s.r.

Pregledano: 1116
12.12.2018
I Z V J E Š T A J o javnoj raspravi povodom Nacrta Statuta Opštine Pljevlja     Skupština Opštine...
05.11.2018
Program Javne rasprave donošenja Statuta Opštine Pljevlja možete pogledati OVDJE.